แบรนด์ SunnyHills ขนมพายสับปะรด ใช้ระบบ ArgoERP ของ Ares

เมื่อเร็ว ๆ นี้ แบรนด์ SunnyHills ขนมพายสับปะรดได้เซ็นสัญญากับ Ares จะทำการอิมพลีเม้นระบบ ArgoERP ที่ Ares ได้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง โดยทำการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจและครอบคลุมอย่างครบวงจร เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารแบบดั้งเดิมได้รวมกลยุทธ์การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง อีกทั้งเสริมสร้างพลังในการแข่งขันและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

SunnyHills หวังว่าจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาความสามารถด้านการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ทำการบูรณาการแบบไร้รอยต่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังของระบบ ด้วยโซลูชั่นที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงงานศูนย์กลาง และได้ทราบถึง Know-how ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของท้องถิ่น ส่วนผู้จัดจำหน่ายควรสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแนะนำการวางแผนกระบวนการธุรกิจระยะยาวด้วยแผนผังโครงสร้างบริษัทข้ามชาติ

Ares นำเสนอระบบ ERP ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีและง่ายต่อการควบคุม ให้คำปรึกษาด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มายาวนานซึ่งได้ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร SunnyHills จึงมอบหมายให้ Ares ช่วยวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานแบบครบวงจรด้วยระบบบัญชีการเงิน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการการผลิต และการจัดการหน้าเคาน์เตอร์ และช่วยบูรณาการทั้งระบบ POS หน้าฟร้อนท์ของร้านค้าและกระบวนการหลังฟร้อนท์ในโรงงาน คาดว่าจะรวบรวมข้อมูลเข้าระบบให้สำเร็จแล้วเริ่มใช้งานได้ภายในครึ่งปี

ระบบ ArgoERP ทำให้ SunnyHill สามารถทำการควบคุมวันหมดอายุ คุณภาพและจำนวนสินค้าคงคลังของโรงงาน เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร(HACCP;Hazard Analysis and Critical Control Points)ได้อย่างสบาย ซึ่งได้รับการรับรองในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร โดยที่ลูกค้าทานได้อย่างพึงพอใจและวางใจ อีกทั้งสามารถแจ้งเตือนทาง SMS หรือ E-mail เพื่อควบคุมการผลิตและการตรวจสอบภายในองค์กรได้ทุกแง่มุม เช่น การซื้อขายสินค้าคงคลัง ข้อมูลภาษี เป็นต้น แล้วยังใช้เป็นตัวชี้วัดในการกำกับดูแล รวมถึงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น